Maszyna eksterminacyjna nieświadomy UBW i jego wpływ na relacje międzyludzkie

Jak nieświadomy wpływa negatywnie na nasze zachowanie

Dlaczego nieświadomość ma negatywny wpływ na nasze zachowanie? Ponieważ nieświadomość nie jest dostępna dla nas, ludzi. Nie ma komunikacji między naszą świadomością a naszą nieświadomością.
Świadomość jest wszystkim, co możemy zrozumieć. W psychoanalizie PA nazywamy ją „czubkiem góry lodowej”. Natomiast nieprzytomny, z drugiej strony, jest komorą pochówku, magazynem, w którym przechowywane są wszystkie represje, obrażenia i embittersy, które nigdy nie zostały odkryte lub przetworzone.
Strach jest na pierwszym planie, gdy próbujesz odkryć nieświadomość. Dlaczego tak jest? Strach chce nas chronić przed bolesnym narażeniem, więc blokuje nam drogę do nieświadomości.
Dla komunikacji interpersonalnej oznacza to, że relacja ta jest zagrożona przez afekty, a zatem relacje międzyludzkie giną. Na większą skalę, wojny mogą być również ogłaszane jako wynik. Można to wyjaśnić na podstawie obecnego przykładu fanatyzmu religijnego. Religijni fanatycy wykazują na zewnątrz paranoiczne zachowanie i ze względu na wpływy nieświadomości świat wewnętrzny i zewnętrzny nie mogą się komunikować (Andrawis A, 2013). Każde zachowanie nieświadomości jest negatywne dla drugiej osoby, tak negatywne, że relacje międzyludzkie są niszczone. Jest to niepokojące dla relacji międzyludzkich i nieporozumień, nieufności, nienawiści, pogardy, zazdrości i zazdrości oraz powstaje „przeciwwaga wobec siebie”. Wszystkie te negatywne cechy można opisać jako „maszynę anihilacji”, która jest wymierzona przeciwko jakiemukolwiek związkowi – zwłaszcza relacji międzyludzkiej.
Osoba, która wykazuje takie zachowanie, nie jest tego świadoma i nie ma do niego dostępu. Dlaczego tak jest? Bo człowiek nie ma dostępu do swojego UBW. Oznacza to, że negatywne zachowanie nie jest właściwie postrzegane i subiektywnie wyjaśniane „czubkiem góry lodowej”. (Andrawis A, 2013)
Nieświadomość jest wzorcem zachowania, podstawowym złem dla wszystkich zerwanych relacji. Dylemat polega na tym, że każdy człowiek chce czynić dobro, ale nie jest w stanie tego zrobić ze względu na swoje wzorce, o których nie jest świadomy: „Dobrze to znaczy nie zawsze znaczy dobrze”.

Chcę zmienić świat

Jak można zmienić ten stan? Musisz odpowiedzieć na to pytanie: „Jeśli chcę zmienić świat, muszę zacząć od siebie”. (A. Andrawis)
Jak to działa i co to oznacza?
Muszę chcieć coś zmienić, to znaczy samemu sobie. Warunkiem wstępnym jest gotowość do krytycznej refleksji nad sobą. Musi być wola zmiany. Zaczynam od chęci zmiany czegoś we mnie. Oznacza to, że mam chęć odkrycia mojej nieświadomości. (Andrawis A, 2013)
Jak już wspomniano, nieświadomość może być przedstawiona jako komora grobowa, w której przechowywane są wszystkie represje i ich niemowlęce wzorce zachowań, które przejawiają się w różnych sytuacjach jako syndrom lub symptom, na przykład jako transmisja.
Z zajezdni komory grobowej, która jest nieprzytomna i przenoszona na zewnątrz, ustala się wzór zachowania. W PA nazywamy te wzorce prowadzone na zewnątrz „zjawiskami transmisji” (transmisja neurotyczna). Mają one negatywny wpływ na relacje międzyludzkie (Andrawis A, 2013). Podczas terapii i procesu terapeutycznego istnieje szansa na odkrycie tych wzorców. Odbywa się to poprzez rekonstrukcję biografii i stanu intrapsychicznego. Ważną rolę odgrywa tu „język interpretacyjny” terapeuty. Celem terapeutycznym jest podniesienie świadomości nieświadomości w świadomość, do nieświadomości i do wprowadzenia celów terapeutycznych do działania z nowymi spostrzeżeniami (Andrawis A, 2013).

Język tłumaczeniowy” opiera się na trzech etapach

⦁ Rekonstrukcja z wywiadu biograficznego
⦁ Ustalenie związku między biografią a psychodynamiką
⦁ Z „języka interpretacyjnego” sformułowany jest cel terapeutyczny
Trudności napotykane w procesie terapeutycznym to opór i obrona pacjenta. Osoba dotknięta chorobą boi się. Uruchamia to mechanizmy obronne, które z kolei przeciwdziałają celom terapeutycznym przeciw-produktywnie. Ważną rolę odgrywa tu zaufanie i miłość Ur. Jeśli są one uszkodzone z przyczyn biograficznych z powodu wczesnego kompleksu sedypalnego, objawia się wzór zachowania. W sytuacjach stresowych konflikty w życiu osobistym są regresowane. Tutaj istnieje potrzeba rekonstrukcji biografii pacjenta w związku ze stanem intrapsychicznym, a tym samym psychodynamiką. (Andrawis A, 2013)

Regresja

Jest opisywany jako mechanizm obronny, który prowadzi do nerwicy. Oznacza to zarówno cofanie się, jak i cofanie do wcześniejszych faz rozwoju. Może również reprezentować pragnienie pozostania małym dzieckiem. Regresja może być stosowana wielokrotnie w celu przezwyciężenia trudności i uniknięcia strachu. Teoria relacji obiektowych sugeruje, że dorosłe ego może zachowywać się dziecinnie, ponieważ obawy nie są przezwyciężane. To, co nie jest pokonane i stłumione, pokazuje się jako superego i prowadzi do regresji (Cobbler P, Springer-Kremser M, 1997). Regresja służy do zapobiegania poczuciu winy, strachu i niższości związanych z niepowodzeniem, aby stać się świadomym. Zarządzanie lękiem i obrona impulsowa mają na celu czasowe wycofanie się do wczesnej fazy rozwoju w dzieciństwie. Działania zastępcze podobne do dziecięcych obejmują celową konfrontację z treściami obciążającymi, np. sięganie po papierosy, alkohol, narkotyki. Proste prymitywne reakcje przejawiają się w postaci płaczu, buntu i choroby. (Andrawis A, 2013)

przewidywanie

Wszystko, w co nie chcę wierzyć w siebie, rzutuję na drugiego. Nieświadomie życzenia, lęki, poczucie winy, impulsy, własne słabości, błędy i „przedmioty wewnętrzne”, które powodują obrażenia, są oddzielane od własnej świadomości i przenoszone na przedmioty w świecie zewnętrznym. Jest to samouwielbienie. Nie widzisz drugiej strony tak, jak on jest, ale tak, jak chcesz, żeby był. (Cobbler P, Springer-Kremser M, 1997)

Wprowadzenie, identyfikacja i zachowanie zewnętrznego charakteru przedmiotu

Reprezentuje „kontrruch” projekcji. Tendencja ego do przejmowania przedmiotów świata zewnętrznego i ich cech z „zewnętrznego” do „wewnętrznego” (introjekcja) i do przekształcania cech innych ludzi we własne (identyfikacja) (Cobbler P, Springer-Kremser M, 1997). W trakcie identyfikacji „podmiot identyfikujący przywłaszcza sobie cechy obiektu w taki sposób, że podmiot doświadcza tych cech jako własnych. Depersonalizowane struktury psychologiczne ego i superego, które uniezależniły się od relacji osobistych, wyłaniają się poprzez identyfikację (Cobbler P, Springer-Kremser M, 1998, s. 17). Zinternalizowane reprezentacje obiektów pozostają zinternalizowane jako postacie obce, zachowując jednocześnie zewnętrzny charakter obiektu w przeciwieństwie do introjekcji i identyfikacji oraz ich losów obiektów (Cobbler P, Springer-Kremser M, 1998).

Bibliografia

⦁ Andrawis A (2013): ukryta część góry lodowej. Dwuletnia analiza pacjenta
⦁ Bürgin D, Resch F, Schulte-Markwort M (2009): Operationalized Psychodynamic Diagnostics OPD-2. Podręcznik Diagnostyki i Planowania Terapii, 2. wydanie poprawione, tylko w języku niemieckim. Wydawca Huber
⦁ Dilling H, Mombour W, Schmidt M H (2011): Międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń psychicznych. ICD-10, rozdział V (F). Wytyczne kliniczno-diagnostyczne, 8. wydanie poprawione, Verlag Hans Huber
⦁ Kernberg O F (1998): Psychodynamiczna terapia dla pacjentów z pogranicza, Verlag Hans Huber
⦁ Mentzos S (2010): Neurotyczne przetwarzanie konfliktów. Wprowadzenie do neurobiologii psychoanalitycznej z uwzględnieniem nowych perspektyw, Fischer-Verlag
⦁ Möller H-J, Laux G i Deisster A (2010): MLP Dual Series Psychiatria, Hippokrates Verlag
⦁ Möller H-J, Laux G, Deister A (2014): Psychiatria i psychoterapia, wydanie 5, Thieme Verlag
⦁ Schuster P, Springer-Kremser M (1997): Budulce do psychoanalizy. Wprowadzenie do psychologii głębi, wydanie 4, WUV-Universitätsverlag
⦁ Schuster P, Springer-Kremser M (1998): Zastosowanie psychoanalizy. Zdrowie i choroba z perspektywy psychoanalitycznej, wydanie 2. poprawione, WUV-Universitätsverlag
⦁ Zepf S, (2000): nerwice psychoanalityczne ogólne, psychosomatyka i psychologia społeczna, psychosocjalne flaga.

Univ. Prof. Dr. Andrawis